ClickCease

Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност)

Данни за Администратора:
"Кредит Тайм" ЕООД е небанкова финансова институция с разнообразно продуктово портфолио, вписана под номер BGR0355 в Регистъра на БНБ.

Данни за контакт с "Кредит Тайм" ЕООД:
Местоположение: гр. София, ж.к. Младост 1А, ул. „Анна Ахматова“ №9
Телефон: 0700 19 979
Ел. поща: callcenter@credittime.eu
Интернет страница: www.credittime.eu

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: galina.plocheva@credittime.eu
Тел: 0887529666

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
 • идентификационн данни (име, личен идентификационен код, дата на раждане, място на раждане, информация относно и копие от идентификационен документ, снимка, подпис, адрес);
 • данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща, език за комуникация, име и телефонен номер на лице/а за контакт);
 • банкови данни (име на банката, номер на сметката);
 • професионални данни (образование, учебно заведение, настоящ и предишен работодател и позиция);
 • финансови данни (заплата, доход, активи, задължения, имоти);
 • данни за произхода на активите (данни за работодател, партньори по транзакции, търговски дейности и реални бенефициенти, данни показващи източника на доход и имущество);
 • данни относно кредитоспособността/надеждността (данни относно държанието ми като платец, щети причинени на "Кредит Тайм" ЕООД или на други лица, данни, позволяващи на "Кредит Тайм" ЕООД да извърши надлежна проверка относно пране на пари и финансиране на терористична дейност и да гарантира спазване на международни санкции, включително целта на бизнес отношенията);
 • данни, получени при изпълняване на задължения по закон (информация, получена чрез запитвания, подадени от разследващите служби, нотариуси, данъчни служби, съдилища и съдебни изпълнители);
 • комуникационни данни (електронни съобщения, записи на телефонни разговори);
 • данни за влизането в акаунта на електронната страница на "Кредит Тайм" ЕООД;
 • данни, свързани с услугите (изпълняване на договора или неговото неизпълнение, история на транзакциите, подадени заявления, запитвания и оплаквания);
 • защита на правата на "Кредит Тайм" ЕООД (завеждане и защита по правни искове). Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД;
 • оценка на качеството на услугите, предоставяни от "Кредит Тайм" ЕООД, маркетингови проучвания и реклама, вкл. обслужване на клиента и осигуряване на качеството. Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД да оценява и развива качеството на своите услуги по поддръжка на клиентите.


Специални категории данни, които обработваме:
Не обработваме специални категории лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Преддоговорни отношения, Сключване и изпълнение на договор за паричен заем, трудови и граждански правоотношения, като това включва:
 • правилното идентифициране на работника/служителя;
 • правилното идентифициране на клиента и извършване на проверки и оценки на кредита и на риска на клиента, за да се определи дали и при какви условия да бъде сключен договор за паричен заем, както и кредиторът да събира суми, които се дължат на компанията;
 • изпълнение законовите и регулаторни задължения на "Кредит Тайм" ЕООД, произлизащи от приложимите закони, включително закони и наредби регулиращи кредитните институции/заемодателите, като задължение за информиране на регулаторите, правила за противодействие на прането на пари и на финансирането на тероризма, и разпоредби за правилна идентификация на клиента, и да гарантира надеждността и кредитоспособността на клиента.


Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
 • Обработването се основава на вашето съгласие;
 • Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор за паричен заем, трудов или граждански договор.
 • Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение, съгласно приложимите закони и наредби, регулиращи дайността на кредитните институции, трудовите и граждански правоотношениия.


Следните организации/лица ще получат личните ви данни:
"Кредит Тайм" ЕООД споделя Вашите лични данни с трети страни само ако това е упоменато тук, ако се изисква по приложимите закони (напр., когато "Кредит Тайм" ЕООД се задължава да споделя лични данни с властите) или с Вашето съгласие.

Ние споделяме Вашите лични данни със следните трети страни:
 • на лице (физическо или юридическо), което гарантира за Вашите задължения към "Кредит Тайм" ЕООД (напр., поръчител, гарант). Правното основание за такова споделяне са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД да гарантира изпълнението на договора;
 • на клиенти, за чиито задължения сте гарантирали. Правното основание за такова споделяне са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД да гарантира изпълнението на договора;
 • на лица, които поддържат бази данни на прoсрочени плащания. Правното основание за такова споделяне са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД да гарантира изпълнението на договора и легитимните интереси на трети страни да могат да преценят кредитоспособността на клиента.
 • агенции за събиране на кредити, съдилища, съдебни изпълнители. Правното основание за такова споделяне са легитимните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД да гарантира изпълнението на договора;
 • одиторите на "Кредит Тайм" ЕООД. Правното основание за такова споделяне са законовите задължения на "Кредит Тайм" ЕООД.
 • регулаторите на "Кредит Тайм" ЕООД. Правното основание за такова споделяне са законовите задължения, на които е предмет "Кредит Тайм" ЕООД.
 • държавни институции – НАП, НОИ, Главна инспекция по труда. Правното основание за такова споделяне са законовите задължения, на които е предмет "Кредит Тайм" ЕООД.


Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като подадете Заявление за оттегляне на съгласие от субекта на данните, представляващо част от Процедура на „Кредит Тайм“ ЕООД по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
"Кредит Тайм" ЕООД има/няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

Период на съхраняване на данните
"Кредит Тайм" ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от изтичане на една година от
прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, например по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на
определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "Кредит Тайм" ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от "Кредит Тайм" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от "Кредит Тайм" ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от "Кредит Тайм" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от "Кредит Тайм" ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със
  законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:
Kомисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "Кредит Тайм" ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на "Кредит Тайм" ЕООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)
Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: www.credittime.eu

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо "Кредит Тайм" ЕООД събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим паричен заем, сключим с Вас трудов или граждански договор, е необходимо да съберем лични данни с цел:
- правилното Ви идентифициране като клиент и извършване на проверки и оценки на кредита и на риска на клиента, за да се определи дали и при какви условия да бъде сключен договор за паричен заем, както и кредиторът да събира суми, които се дължат на компанията;
- изпълнение законовите и регулаторни задължения на "Кредит Тайм" ЕООД, произлизащи от приложимите закони, включително закони и наредби регулиращи кредитните институции/заемодателите, като задължение за информиране на регулаторите, правила за противодействие на прането на пари и на финансирането на тероризма, и разпоредби за правилна идентификация на клиента, и да гарантира надеждността и кредитоспособността на клиента.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "Кредит Тайм" ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?
В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор за паричен заем, трудов или граждански договор.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
"Кредит Тайм" ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от "Кредит Тайм" ЕООД.
Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
"Кредит Тайм" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Прекратяваме използването на лични данни, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, например по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп – установили сме структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определили сме Отговорник за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
"Кредит Тайм" ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт Отговорника по защита на данните (ако има такова).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е наймалкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на "Кредит Тайм" ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук или да отправите искане на посочените контактни данни на "Кредит Тайм" ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните .
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се легитимирате, така че да удостоверите самоличността си еднозначно – напр. лични документи.

Местоположение: гр. София, ж.к.Младост 1А, ул. „Анна Ахматова“ №9
Телефон: 070019979
Ел. поща: callcenter@credittime.eu
Интернет страница: www.credittime.eu

С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: galina.plocheva@credittime.eu
Тел: 0887529666
Asset_1_4x.png
Стани наш клиент
през Септември и Октомври и
спечели парични награди
Прочети още